Beleidsplan 2019-2024 Historische Vereniging Oud Stolwijck

 1. Oprichting

De vereniging is opgericht op 9 maart 1979. De statuten zijn vastgelegd in de oprichtingsvergadering. De vereniging is gevestigd in Stolwijk en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40464685.

Op 03-07-2019 heeft het ANBI expertisecentrum ons de ANBI status verleend, waardoor giften, legaten, schenkingen e.d. aftrekbaar zijn van de belasting. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ons RSIN nummer is 8165 80 406.

 1. Doelstellingen van de vereniging
De bevordering van de belangstelling voor de plaatselijke historie d.m.v. het verzamelen van kennis over de geschiedenis van Stolwijk en het bevorderen van de verspreiding daarvan.
Het behoud van de in Stolwijk aanwezige zaken van historisch belang.
Het organiseren van activiteiten die de belangstelling voor historie en cultuur van Stolwijk bevorderen.
Het documenteren van de dorpsgeschiedenis van Stolwijk in de breedste zin van het woord of het bevorderen daarvan.
Samenwerken met Gemeente, overheden, instelling of instanties die belangstelling hebben of verantwoordelijk zijn voor het erfgoed en de historie van ons dorp Stolwijk.
Het organiseren van activiteiten die het verenigings- en gemeenschapsleven in Stolwijk bevorderen.
 
 1. Werkzaamheden vereniging
Het bestuur van onze vereniging en de vrijwilligers voeren werkzaamheden uit om de doelstellingen uit te voeren. Zij krijgen geen geldelijke beloning of vrijwilligersvergoeding. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 personen.
Onder verantwoordelijkheid van het Bestuur zijn er commissies ingesteld die namens het Bestuur werkzaamheden uitvoeren of advies uitbrengen.
Tot de werkzaamheden behoren o.a.:
 • De bevordering van de belangstelling voor de plaatselijke historie d.m.v. het verzamelen van kennis over de geschiedenis van Stolwijk en het bevorderen van de verspreiding daarvan.
 • Het behoud van de in Stolwijk aanwezige zaken van historisch belang.
 • Het organiseren van activiteiten die de belangstelling voor historie en cultuur van Stolwijk bevorderen.
 • Het borgen in samenwerking met – en adviseren van de gemeente Krimpenerwaard met betrekking tot Cultuurhistorische waarden in Stolwijk.
 • Het plaatselijk cultureel erfgoed onder de aandacht brengen van bewoners door middel van:
 • 2 x per jaar een leden (contact) avond met lezingen of presentaties , waarvan 1 met een ledenvergadering;
 • Jaarlijkse uitje met een eigen bijdrage;
 • 4 x per jaar een bulletin;
 • Jaarlijkse deelname aan Monumentendag;
 • Jaarlijkse deelname aan Braderie;
 • Actieve deelname in het Sociaal Cultureel Historisch Overleg Krimpenerwaard (SCHOK);
 • Deelname aan “Verkenning haalbaarheid digitalisering erfgoedcollecties Zuid-Holland” van het erfgoedhuis Zuid Holland;
 • Het digitaliseren van onze collectie middels het project “Naar een digitaal Stolks Verleden”.
 1. Commissies

De vereniging stelt onder verantwoordelijkheid van het Bestuur Commissies in die een taak krijgen opgedragen. De taken worden uitgevoerd door het Bestuur en/of de vrijwilligers.

Foto archief
Het bewaren en digitaliseren van de foto collectie.
 
Documentatie
Het bewaren en digitaliseren van alle historische documentatie.
 
Oude voorwerpen en gereedschappen

Het verzorgen van de opslag en onderhoud van allerlei voorwerpen zoals bijv. gereedschap of gebruiksvoorwerpen die betrekking hebben op het culturele boeren erfgoed van Stolwijk en omgeving.

Public Relations
Het bevorderen van goede betrekkingen tussen onze vereniging en haar leden alsmede de bevolking van Stolwijk.
 
Redactie Bulletin
Verzorging van de inhoud d.m.v. artikelen die raakvlakken hebben met de (vroegere) bewoners van Stolwijk. Verspreiding van het blad onder de leden.
 
Naar een Digitaal Stolks Verleden
Het digitaliseren en ontsluiten van de verenigingscollectie.
Financiële haalbaarheid realiseren d.m.v. het aanvragen van de ANBI status en subsidies voor de aanschaf van computers en benodigdheden.
 
Financiën
De financiën van de vereniging worden gepubliceerd door de penningmeester in het jaarverslag en op de website, nadat deze is vastgesteld door de leden in de jaarlijkse ledenvergadering.
Voorafgaand is deze eerst door kascommissie (uit de leden benoemd) gecontroleerd.
 
Beloningsbeleid
De vereniging kent geen beloningsbeleid. Alle activiteiten zowel vanuit het bestuur als vanuit de commissies worden door vrijwilligers uitgevoerd en zij ontvangen daarvoor geen vergoeding. Kosten welke t.b.v. de vereniging worden gemaakt mogen gedeclareerd worden.
 

Financieel verslag   2022

Jaarverslag verslag 2022